قلعه‌نویی: مثل برخی در خانه نمی‌نشینم نقشه بکشم/قرار نیست که همیشه من جام بیاورم