آخرین تمرین استقلال پیش از داربی پشت درهای بسته برگزار می‌شود