تأثیر تکرار مطالب ثبت شده در مغز توسط فرد 17 برابر قوی‌تر از تکرار دیگران