اعدام شیخ نمر بازی سیاسی برای تضعیف تشیع/ آل سعود صهیونیست دوم