یک تفکر غیرحکیمانه درون سعودیها تصمیم گیری می‎کند/ هر کدام از جوانهای عراق یک قهرمان هستند