هواداران دوست دارند قهرمان نشویم اما این بازی را ببریم | در کمپ به کرار خانه نداده اند | ابراهیمی به در