پاشازاده: استقلال خانه خودمان است / مبلغ مزایده درست نیست