ضرورت افزایش اعتبارات در حوزه حفظ ابنیه تاریخی احساس می‌شود