استخدام صندوقدار در فروشگاه بزرگ پارسیان واقع در استان فارس