سران رژیم سعودی روی جاهلیت ۱۴۰۰ سال پیش را سفید کرده‌اند