غفور جهانی:وقتی وضع فوتبال رشت و انزلی را اینطوری می بینم غصه ام می گیرد