برگزاری نمایشگاه تشکل های خیریه درزیرگذرمتروچهارراه ولیعصرتهران