اجرای طرح‌هادی در 18 روستای گالیکش / 11 روستا در دست اقدام