«النصره» یکی از بارزترین سرکردگان «داعش» در القلمون را به اسارت گرفت