یارانه نشریات دولتی برای حمایت از بخش خصوصی قطع شد