فرماندار تنگستان: دولت از روش مکانیزه آبیاری حمایت می کند