آلمان از ایجاد خط تلفن مستقیم بین روسیه و ناتو استقبال کرد