کارت زرد بانک مرکزی به بانکها/ خط و نشانها ادامه دارد