برکناری مدیرکل شرکت حمل و نقل استهکلم به خاطر سرقت !