روایت آقای فرماندار از عکس جنجالی خود و نظرش نسبت به یک انتصاب/کل کارای انجام شده از ماست,یعنی طرحش وا