مداری شبیه به مغز که قادر به انجام فعالیت های انسانی است