خیرین مدرسه ساز، می توانند از دانش آموزان بی بضاعت نیز حمایت کنند