تاکنون گزارشی مبنی بر بروز خسارت ناشی از زلزله سوران نرسیده است