وضعیت امروز جهان اسلام تقابل جدی جبهه حق و باطل است