جناب انتظامی،بیمه خبرنگاران آزمون آزادی بیان است نه نقض آن