درخواست طرفداران سرخابی واگذاری سریع این دو باشگاه است