هفتمین جشنواره سراسری تولیدات تلویزیونی رضوی در لرستان برگزار می شود