جزئیات ذخایر جدید کشف شده معدنی/ گشایش ۱۴ میلیون یورو فاینانس چینی