۵۲ برنامه محوری هفته جوان در سیستان و بلوچستان برگزار می شود