نمایشگاه کتاب تهران به «باب القبله سامرا» متبرک شده است