پرداخت سود 22.56 درصدی از سوی صندوق ارزش آفرینان دی