تمام کودکان باید زیر پوشش طرح بهداشت روستایی قرار گیرند