مطهری: طرح توقف مذاکرات، تقلید از کنگره آمریکاست و حالت انفعالی دارد!