زايد: اميدوارم هر چه زودتر هواداران پرسپوليس را ببينم