توسعه در ایران نوعی انسداد و اختلال گفت و گو در سطوح مختلف است