امر به معروف و نهی از منکر ازراه های مقابله با معضلات اجتماعی است