(تصاویر) تشییع جنازه رهبر خونین‌ترین کودتای نظامی در ترکیه