رییس کانون مداحان: 425 کانون مداحی با 80 هزار عضو در کشور وجود دارد