ایران اقدام تروریستی در کراچی پاکستان را محکوم کرد