توسعه مراکز فرهنگی و مساجد در شهر جدید اندیشه با جدیت پیگیری می‌شود