برای 138 میلیون هکتار از منابع ملی سند اخذ شده است