دولو: بازی مهرام - پتروشیمی تحت هر شرایطی فردا برگزار خواهد شد.