توسعه‌ فروش دیجیتالی باعث افزایش درآمد‌های یوبی‌سافت شده است