ساختمان و تاسیسات برخی از مدارس روستایی در معرض تخریب قرار دارد