آیت الله هاشمی رفسنجانی: تحقیقات علمای ایران، پایه و ...