توضیحات سازمان لیک در مورد اظهارات یکی از اعضای هیات مدیره پیکان