خسوس خواهان تضمین پرداخت پولش در ۳ روز شد!/ هفته آینده آغاز مذاکرات با مربیان جدید