تصمیم ازبالا برای استقلال و پرسپولیس/ واگذاری به دو شرکت خودروساز