معاون وزیر بهداشت از کاهش 13.3 درصدی دعاوی علیه این وزارتخانه خبر داد