شعار هر خانواده یک امدادگر باید در بام پایتخت محقق شود